İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Uyuşmazlıkları

Bursa Vergi Uyuşmazlıkları Vergi mevzuatının son derece karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle uygulamada vergi idaresi ile mükellefler arasında çeşitli ihtilafların ortaya çıkmasına neden olmakta ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar doğabilmektedir.

Vergi konusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ihtilafların çözümü, gerek vergi mevzuatı ve gerekse muhasebe alanında konuya hakim olmayı gerekli kılmaktadır. ATABEYDENETİM olarak, mükelleflerin idare ile olan vergisel uyuşmazlıklarını üç aşamada ele almaktayız;

1. Vergi İncelemelerinde Danışmanlık;

Mükellefler hakkında yürütülen vergi incelemesine danışmanlık hizmetimiz, defter ve belgelerin ibrazı ile birlikte incelemeye başlama tutanağının imzalanması ile başlar. Daha sonra, ilgili makamlara bilgi vermek, açıklamalar yapmak, inceleme elemanları ile görüşmek ve yapılacak toplantılara katılmak, tutanakları gözden geçirmek, gerekli bilgi ve belgeleri inceleme elemanına sunmak ve inceleme tutanağının imzalanmasından sonra Rapor Değerleme Komisyonlarında dinleme oturumlarına katılmak hizmetlerimiz arasındadır.

2. Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık;

Mükellefler hakkında vergi inceleme tutağı düzenlendikten sonra, Vergi Müfettişleri tarafından Vergi İnceleme Raporları tanzim edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda tarh edilecek vergi ve cezalar nedeniyle, Vergi İnceleme Raporları analiz edilerek uzlaşma müessesinden faydalanma yada yargı yoluna gidilmesi konusunda, Müşavirliğimizce, mükellefe vergi mevzuatı ve yargı içtihatları doğrultusunda hukuki değerlendirmeler yapılarak bir sunum gerçekleştirilir. Yapılan bu değerlendirme ve sunumdan sonra, eğer uzlaşma müessesinden faydalanmayı tercih edilmesi durumunda, uzlaşma toplantılarına katılma hizmeti verilir.

Vergi Uyuşmazlıkları Kitabı
3. Vergi Dava Dilekçelerinin Hazırlanması ve Süreç Yönetimi;

Hakkında vergi incelemesi yapılan mükellef, yargı yolunu tercih etmesi durumunda, vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık verilmesi, mahkemeye müracaatların yapılması dilekçelerin hazırlanması ve ihtilaf konusu olaya dönük mevzuat ve emsal karar taraması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi Müşavirliğimizin başlıca hizmetlerindendir.

Ayrıca, ATABEYDENETİM Yeminli Mali Müşavirlik olarak, aşağıdaki konularda da danışmanlık hizmeti verilmektedir;

  • Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
  • İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti
  • Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması,
  • Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık
  • Mali konularda devam eden ticari davalara Uzman Görüşü raporu hazırlanması.
  • Mali konularda devam eden ceza davalarına Uzman Görüşü raporu hazırlanması.
  • Vergi davalarına Uzman görüşü raporu hazırlanması.