İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Tam Tasdik

Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Bu kapsamda, şirketlerin mali tablolarının ve vergi beyannamelerinin, genel kabul görmüş denetim ve muhasebe standartlarına göre doğru ve güvenilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tam tasdik hizmetinin temel amacı; ödenecek Gelir yada Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

Müşterilerimize sunulan tam tasdik hizmeti, tam tasdik dönemi içerisinde firmaların muhasebesel hesap ve işlemleri, denetim standartlarına uygun olarak periyodik denetimden geçirilerek, vergi mevzuatına uygunluğu sağlanmaktadır. Yapılan denetim çalışmaları sırasında muhasebe ve vergisel hatalar tespit edilip, şirket yetkililerine raporlanmakta ve yasal mevzuata göre ortaya çıkabilecek riskler şirket yöneticileri ile görüşülerek gerekli düzeltmelerin yaptırılması ve eksiklerin tamamlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, müşterilerimizin mal ve hizmet aldığı firmalar nezdinde yaptığımız karşıt incelemeler nedeniyle, daha sonra ortaya çıkabilecek ticari ve mali risklerin önüne geçilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti kanunların doğru uygulanmasında önemli yararlar sağlamakta ve şirketlerin, yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde faydalanmalarına imkan vermektedir.

Yapmış olduğumuz denetimler sonucunda, Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporu hazırlanarak, süresinde ilgili vergi dairesine ve şirkete verilmektedir.

Ayrıca, aşağıdaki konularda da yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri sunulmaktadır.

 • Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti,
 • TÜBİTAK "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu"
 • Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
 • İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
 • Stopaj iadesi tasdiki,
 • Vergi İstisna gelirlerin tasdiki,
 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri,
 • ÖTV Üretim Tasdik Raporu işlemleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri.

 

Bursa Kdv İadesi

KDV İadesi

KDV iadesi temel olarak, KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetinden ibarettir.

Yeminli Mali Müşavirliğimizce sunulan KDV iadesi tasdik hizmeti, iade hakkı doğuran işlemin tespiti, iade edilecek KDV tutarının tespiti ve KDV Beyannamesinde beyanının sağlanması, KDV iadesinin yapılabilmesi için gerekli olan dokümantasyonun hazırlanması, tedarikçi firmalar nezdinde karşıt incelemelerin yapılması, KDV İadesi Tasdik Raporunun yazılması ve ilgili Vergi Dairesine teslimi, daha sonra ortaya çıkabilecek yazışmaların yapılması ve nihayetinde KDV iadesi işleminin neticelendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. ATABEYDENETİM olarak müşterilerimizin KDV iade başvurusu dokümantasyonunu, üstün bilgi ve deneyimimizle, en doğru şekilde hazırlıyor ve KDV iade alacaklarını en optimal sürede sonuçlandırıyoruz.

3065 sayılı KDV Kanunu uyarınca, mükelleflere sunulan Nakden yada Mahsuben KDV İadesi işlemleri aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır;

 • Mal ihracı nedeniyle oluşan KDV iadesi ve mahsupları (Md:11)
 • Hizmet ihracı nedeniyle oluşan KDV iadesi ve mahsupları (Md:11)
 • İhraç kayıtlı satışlar nedeniyle nedeniyle KDV iadesi ve mahsupları (Md:11)
 • Deniz,Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna İle Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerden Doğan KDV İadeleri (13/a-b)
 • Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri nedeniyle KDV iadesi ve mahsupları (13/d)
 • Uluslar Arası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadeleri (Md:14)
 • Uluslar arası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Uluslar arası Kuruluşlara ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerden Doğan KDV iadeleri (Md.15)
 • İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle KDV iadesi ve mahsupları (Özellikle inşaat, tekstil ve gıda sektöründe indirimli orana tabi satışlar nedeniyle, indirim yoluyla telefi edemedikleri KDV iadeleri) (29/2)
 • İndirimli orana tabi malların ihraç amaçlı teslimi nedeniyle KDV iadesi ve mahsupları (29/2)Bursa Kdv İadesi

Kurumsal Vergi Danışmanlığı

Sürekli değişen ve yeni hükümlerin ihdas edildiği vergi mevzuatı karşısında, mükelleflerimizin bilgilendirilmesini, sektörlere ve şirketlerin özel durumlarına göre ihtiyaç duyduğu vergi danışmanlığı hizmetlerini kapsamaktadır.

 • Vergisel teşvik mevzuatı
 • Çifte vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular
 • Yabancı ortaklı firmalara yönelik vergi danışmalığı
 • Transfer fiyatlandırılması ve örtülü kazanç dağıtımı konuları


Daha fazla bilgi almak için iletişim sayfamızdaki telefon ve mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.